Biển quảng cáo Pano và những ứng dụng trong đời sống