Công trình thi công tại dự án lắp đặt chữ Mica sáng đèn tại Trung Đoàn 929