Dự án lắp đặt bảng hiệu Alu chữ nổi cho công ty Kiểm định và Đào tạo An toàn Miền Trung