Hoàn thành bảng hiệu cho dự án Trung Tâm Ngoại Ngữ GOET