Nhận in ấn và cắt dán trang trí decal xe cho công ty TNHH MTV DUBBING PLASTER & CHEMICALS