Nhận thi công bảng hiệu alu, chữ nổi Trường Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng