Nhận thi công căng Pano cho công ty Thép Việt Ý tại Đà Nẵng.