Nhận trang trí, In Ấn và thi công pano ABG 2016 tại Đà Nẵng