Thi công bộ chữ Inox trắng tại trường Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng