Thi công kệ trưng bày sản phẩm cho công ty Acecook Việt nam tại Đà Nẵng.