Thi công lắp đặt bảng hiệu Pano quảng cáo tại Chợ Cồn, Đà Nẵng