Thi công pano hội thảo tại trường Đại Hoc Sư Phạm Đà Nẵng.