Thi công trang trí cổng, bực chụp hình cho Apollo tại Đà Nẵng