Thi công, trang trí sự kiện ACECOOK trao học bổng tại Đà Nẵng