Thi công và trang trí Backdrop khổ lớn sự kiện tại Đà Nẵng.